Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
Nemé spoločníčky. Historické fajky zo 17. - 20. storočia PDF Tlačiť E-mail
Realizované výstavy

Vo vstupných priestoroch Krajského múzea v Prešove (Rákociho palác, Hlavná 86) bude dňa 19. 3. 2015 o 16:00 vernisáž výstavy Nemé spoločníčky. Historické fajky zo 17. – 20. storočia. Výstava prezentuje jedinečnú kolekciu takmer 200 historických fajok vyrobených predovšetkým z hliny, dreva, porcelánu i morskej peny, ktoré pochádzajú zo zbierok Krajského múzea v Prešove, Šarišského múzea v Bardejove, Múzea v Kežmarku, Východoslovenského múzea v Košiciach, zo súkromných zbierok členov Pipe Clubu Nitra, Mirona Mihaliča a z archeologických nálezov Petra Harčára.

Najstaršie hlinené fajky sú reprezentované nevšednou kolekciou asi 40 fajok z konca 17. storočia, nájdených archeologickým výskumom pri vstupnej bráne hradu Zborov, z ktorých len jedna jediná sa zachovala nepoškodená. Hlinené fajky sú zastúpené aj svetoznámymi „štiavničkami“ od výrobcu Karola Zachara, ktoré boli považované za najlepšie v celom Rakúsko – Uhorsku. Okrem toho sú vystavené aj fajky z produkcie nitrianskeho výrobcu fajok Maxa Weissa. K raritným exponátom zaiste patrí hlinená fajka vyhotovená pri príležitosti 60. výročia nástupu Františka Jozefa I. na cisársky trón i hlinená fajka vyrobená pre lodnú spoločnosť premávajúcu na trase Rotterdam - New York.

Drevené fajky sú zastúpené viacerými bohato rezbársky zdobenými exponátmi, niekoľkými takzvanými ulmovkami a fajkami vyrobenými z rôznych anomálií dreva. Kuriozitou sú tri veľké drevené fajky zo súkromnej zbierky, z ktorých najväčšia presahuje dĺžku jeden meter. Zaujímavou je aj drevená fajka vyrobená pri príležitosti svetovej výstavy v Paríži v roku 1889, kedy bola postavená Eiffelova veža i drevená fajka s funkčným delom na viečku. Pozoruhodnou je aj kolekcia 6 fajok významného hudobného skladateľa a pedagóga i kultúrneho dejateľa v období 1. ČSR, Mikuláša Moyzesa (1872-1944), ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil práve v Prešove.

Po vynáleze európskeho porcelánu začiatkom 18. storočia sa začalo s výrobou fajok aj z tohto materiálu a na výstave je prezentovaných niekoľko porcelánových fajok. Najcennejšou z nich je fajka zobrazujúca Napoleona Bonaparte vyrobená známou porcelánkou v Meissene.

Prevratná zmena vo výrobe fajok nastala objavením nového materiálu – morskej peny (nem. Meerschaum) s odborným názvom sepiolit (známy aj ako afrodit) a výstava ponúka ukážky viacerých méršaumiek v skutočne skvostnom umelecko-remeselnom prevedení. Pôsobivá je najmä fajka so scénou z gréckej mytológie, v ktorej dcéru aitólskeho kráľa Thestia zvádza boh Zeus v podobe labute, na čo prihliada Amor so šípom v ruke. Viaceré fajky obsahujú antickú, vojenskú i poľovnícku tematiku, zobrazujú zvieratá ako kôň, medveď, lev, jeleň či rôzne figurálne motívy. Samostatnú skupinu tvoria fajky zdobené uhorským štátnym znakom či šľachtickým erbom, ale aj fajky s monogramom ich vlastníka, ktoré bývali vyrábané na objednávku. V niektorých prípadoch obsahujú fajky aj rok, ktorý je však často falošným údajom.

Na výstave sú prezentované viaceré pozoruhodné fajky rozličných rozmerov, rôzneho pôvodu, typu i vzhľadu, napr. aj fajky v tvare konskej, slonej i býčej hlavy, v tvare pištole, fajky z rôznych materiálov ako parožie či bakelit, novodobá fajka vo forme rugbistickej lopty, ale i svetovo známa fajka kalabaška, akú fajčil Sherlock Holmes. Okrem fajok je zastúpený ďalší zbierkový materiál, ktorý s fajčením bezprostredne súvisí. Výstavu ozvláštňuje jeden cenný fajčiarsky stolík, dve nádoby na tabakové listy japonskej proveniencie, viaceré plátené i drevené (z 1. svetovej vojny) tabatierky, „cigaršpice“ z morskej peny i parožia, figurálne dózy na tabak, plátené i kožené vrecúška na tabak, tabakové listy, rezačka na tabak, stojany a puzdra na zápalky, kolekcia zápalkových škatuliek, zapaľovače, šparcháky do fajky, kresadlá, popolníky z rôznych materiálov (liatina, porcelán, korytnačí pancier) a výtvarné diela s fajčiarkou tematikou. Zaujímavosťou je strieborná fajka slúžiaca na fajčenie ópia, fajka ministra vnútra SR a medzi raritné exponáty patria predovšetkým kukuričné fajky, ktoré si vyrábali a fajčili otroci v Severnej Amerike i indiánske fajky mieru z kmeňa Navajov.

Výstava Nemé spoločníčky. Historické fajky zo 17. – 20. storočia potrvá v Krajskom múzeu v Prešove do 31. 5. 2015.

 

12-1234567

 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.