Jozef Palášthy - in memoriam Tlačiť
Realizované výstavy

Výstava „RNDr. Jozef Palášthy, CSc. - in memoriam“, je venovaná významnej osobnosti slovenského múzejníctva, prírodovedcovi, zoológovi s literárnymi a výtvarnými sklonmi. Narodil sa 1. marca 1929 vo Svätom Antone.

Po skončení vysokoškolských štúdií na novozriadenej Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Košiciach, odbor prírodopis, chémia a zemepis, sa stal asistentom na Katedre prírodných vied Vyššej pedagogickej školy v Prešove a počas tohto obdobia externe spolupracoval s Krajským múzeom v Prešove. V roku 1957 tu začína pracovať už na plný úväzok, najprv vo funkcii vedúceho prírodovedného oddelenia a od roku 1972 až do odchodu do dôchodku v roku 1989 vo funkcii riaditeľa.

Bol autorom stálych prírodovedných expozícií nielen v prešovskom, ale aj v iných múzeách nášho regiónu. Vo vedeckej práci sa spočiatku zameriaval na oblasť neživej prírody, no skoro sa preorientoval na zoológiu stavovcov. Ako terénny ornitológ obohatil získanými výskumami faunu vtákov, cicavcov o výskyty viacerých nových druhov nielen na východnom Slovensku, ale v rámci celého Slovenska i Československa. Výsledkom týchto výskumov bola publikácia „Torysa – migračná cesta vtáctva“. Je autorom viacerých populárno-vedeckých článkov pre turistických sprievodcov i článkov týkajúcich sa propagácie ochrany prírody a živočíchov – najmä ochrany netopierov v opálových baniach na Dubníku. V ochranárskej publikácii „Príroda okresu Prešov a jej ochrana“ so svojimi spolupracovníkmi zosumarizoval výsledky dlhoročných výskumov stavovcov Prešovského okresu. Spracoval i krátke prozaické príbehy z poľovníctva a ochrany prírody, ktoré boli uverejnené v slovenských i českých časopisoch.

Ako poľovník sa podieľal na rozvoji slovenského poľovníctva v rovine teoretickej i praktickej. V rozličných časopisoch publikuje výsledky svojich výskumov o kritériách hodnotenia trofeji mačky divej, o populáciách zajaca poľného v revíroch Prešovského okresu, o ochrane losa mokraďového v Československu. Bol členom Slovenskej a Československej zoologickej spoločnosti, členom výboru Teriologickej sekcie Československej zoologickej spoločnosti pri ČSAV v Brne, členom Slovenskej zoologickej spoločnosti a funkcionárom viacerých spoločenských organizácií v Prešove.

Zdravotné problémy, ktoré sa uňho prejavili po odchode do dôchodku, neumožňovali mu pohyb v teréne a nedovolili mu pokračovať vo výskume. Začal sa venovať maliarstvu a naďalej pokračoval v písaní krátkych próz, v ktorých spomína na priateľov poľovníkov, rybárov, hubárov a na svoje detstvo. Literárne spracované príbehy vyšli v knihe „Návraty do prírody“. Výsledkom výtvarnej činnosti z tohto obdobia sú asi štyri stovky obrazov – pastelov, akvarelov, olejomalieb na rôzne motívy. Väčšinu z nich venoval svojím známym a priateľom. V Prešove mal tri samostatné výstavy. Torzo týchto diel predstavujeme návštevníkom Krajského múzea pri príležitostí 70. výročia vzniku tejto kultúrnej inštitúcie.

Zomrel 31. decembra 2014.

1234567