Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
75 rokov lietania v Prešove PDF Tlačiť E-mail
Realizované výstavy

Pozvánka na výstavu letectva

Výstava predstavuje mimoriadne zaujímavú a bohatú históriu letectva v Prešove a jeho okolí. Početným fotografickým /410 dokumentárnych fotografií/ a trojrozmerným materiálom /96 modelov/ ju úspešne zrealizovali členovia prešovskej pobočky Slovenského leteckého zväzu gen.Dr.M.R. Štefánika, Aeroklubu Prešov a leteckí modelári. Stretávame sa tu s desiatkami známych i malo známych odvážnych mužov i žien, ktorí sa v tejto výnimočnej oblasti ľudskej činnosti realizovali na dobrovoľnej či profesionálnej báze.

Jednotlivé tematické celky a letecké odvetvia uvádza prvý propagačný let nad Prešovom, ktorý uskutočnil dolnozemský Slovák Ondrej Kvas v roku 1913. Jeho sté výročie pripadá na 28. septembra tohto roku. Interesantné fotozábery dokladujú začiatky pestrej skladby letectva v Prešove.

 

Ako prvé sa v rokoch 1938 - 1939 v Prešove presadzuje bezmotorového lietanie. Časovo predbehlo organizované športové motorové lietanie vzhľadom na finančnú náročnosť tohto športu, nedostatok lietadiel a najmä inštruktorov motorového lietania. Motorové lietanie sa rozvinulo sa až po skončení 2. svetovej vojny.

Letecká doprava v Prešove bola zavedená v roku 1943, keď na pravidelnej dopravnej leteckej linke na trati Bratislava – Sliač – Poprad – Prešov začali premávať lietadla OK-TRE pre 6 cestujúcich s 2 člennou posádkou. Po skončení druhej svetovej vojny bola v roku 1947 obnovená letecká doprava na trase Prešov – Bratislava - Praha a trvala až do preloženia ČSA do Košíc v roku 1962.

Nové odvetvie, závesné lietanie na závesných klzákoch, sa po prvýkrát uskutočnilo v lyžiarskom stredisku Drienica v roku 1975. Na prelome rokov 1979-1980 bol založený Deltaklub Prešov ako základná organizácia Zväzarmu zastrešujúca túto činnosť. V okolí Prešova boli pre lietanie schválené terény Kapušianskeho hradu, Lysej stráže a Kamenického hradu, kde sa konali kurzy a výcvik aj pre nových inštruktorov v rámci celého Slovenska.

Prvé doklady o leteckom modelárstve v Prešove pochádzajú z roku 1935. Po roku 1945 malo silné zázemie ako krúžková činnosť na školách, v Pionierskom dome a v Zväzarme.

Športový parašutizmus v Prešove bol organizovaný v miestnom parašutistickom odbore Aeroklubu. Prvý zoskok absolvovalo 21 mladých ľudí v roku 1949. V 50- tých rokoch jeho rady rozšírili aj ženy.

Vojenské letectvo v Prešove nadviazalo na existenciu tzv. Skupiny vzdušných zbraní zriadenej na podporu dvoch východoslovenských divízií v roku 1944. Dôležitú operačnú úlohu tu zohralo letisko Išľa pri Prešove, z ktorého 31. augusta 1944 odletelo cez front na sovietsku stranu 26 bojaschopných lietadiel aj s technickým personálom. Súčasné vojenské letectvo na výstave reprezentuje činnosť leteckej základne Vrtuľníkové krídlo gen.plk. J. Ambruša.

Na výstave dostal priestor aj prešovský výrobca ultraľahkých športových lietadiel firma TOMARK AERO i nadšenec usilujúci o založenie leteckého múzea v Prešove p. Brehový. Atraktivitu výstavy umocňuje dokumentárny film s leteckou tematikou.

75_rokov_lietania_0175_rokov_lietania_0275_rokov_lietania_0375_rokov_lietania_0475_rokov_lietania_0575_rokov_lietania_0675_rokov_lietania_0775_rokov_lietania_0875_rokov_lietania_0975_rokov_lietania_1075_rokov_lietania_1175_rokov_lietania_12

 

Výstava predstavuje mimoriadne zaujímavú a bohatú históriu letectva v Prešove a jeho okolí. Početným fotografickým /410 dokumentárnych fotografií/ a trojrozmerným materiálom /96 modelov/ ju úspešne zrealizovali členovia prešovskej pobočky Slovenského leteckého zväzu gen.Dr.M.R. Štefánika, Aeroklubu Prešov a leteckí modelári. Stretávame sa tu s desiatkami známych i malo známych odvážnych mužov i žien, ktorí sa v tejto výnimočnej oblasti ľudskej činnosti realizovali na dobrovoľnej či profesionálnej báze.

Jednotlivé tematické celky a letecké odvetvia uvádza prvý propagačný let nad Prešovom, ktorý uskutočnil dolnozemský Slovák Ondrej Kvas v roku 1913. Jeho sté výročie pripadá na 28. septembra tohto roku. Interesantné fotozábery dokladujú začiatky pestrej skladby letectva v Prešove.

Ako prvé sa v rokoch 1938 - 1939 v Prešove presadzuje bezmotorového lietanie. Časovo predbehlo organizované športové motorové lietanie vzhľadom na finančnú náročnosť tohto športu, nedostatok lietadiel a najmä inštruktorov motorového lietania. Motorové lietanie sa rozvinulo sa až po skončení 2. svetovej vojny.

Letecká doprava v Prešove bola zavedená v roku 1943, keď na pravidelnej dopravnej leteckej linke na trati Bratislava – Sliač – Poprad – Prešov začali premávať lietadla OK-TRE pre 6 cestujúcich s 2 člennou posádkou. Po skončení druhej svetovej vojny bola v roku 1947 obnovená letecká doprava na trase Prešov – Bratislava - Praha a trvala až do preloženia ČSA do Košíc v roku 1962.

Nové odvetvie, závesné lietanie na závesných klzákoch, sa po prvýkrát uskutočnilo v lyžiarskom stredisku Drienica v roku 1975. Na prelome rokov 1979-1980 bol založený Deltaklub Prešov ako základná organizácia Zväzarmu zastrešujúca túto činnosť. V okolí Prešova boli pre lietanie schválené terény Kapušianskeho hradu, Lysej stráže a Kamenického hradu, kde sa konali kurzy a výcvik aj pre nových inštruktorov v rámci celého Slovenska.

Prvé doklady o leteckom modelárstve v Prešove pochádzajú z roku 1935. Po roku 1945 malo silné zázemie ako krúžková činnosť na školách, v Pionierskom dome a v Zväzarme.

Športový parašutizmus v Prešove bol organizovaný v miestnom parašutistickom odbore Aeroklubu. Prvý zoskok absolvovalo 21 mladých ľudí v roku 1949. V 50- tých rokoch jeho rady rozšírili aj ženy.

Vojenské letectvo v Prešove nadviazalo na existenciu tzv. Skupiny vzdušných zbraní zriadenej na podporu dvoch východoslovenských divízií v roku 1944. Dôležitú operačnú úlohu tu zohralo letisko Išľa pri Prešove, z ktorého 31. augusta 1944 odletelo cez front na sovietsku stranu 26 bojaschopných lietadiel aj s technickým personálom. Súčasné vojenské letectvo na výstave reprezentuje činnosť leteckej základne Vrtuľníkové krídlo gen.plk. J. Ambruša.

Na výstave dostal priestor aj prešovský výrobca ultraľahkých športových lietadiel firma TOMARK AERO i nadšenec usilujúci o založenie leteckého múzea v Prešove p. Brehový. Atraktivitu výstavy umocňuje dokumentárny film s leteckou tematikou.

 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.