Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
Paličkovaná čipka 2013 PDF Tlačiť E-mail
Realizované výstavy

Soľnobanský čipkársky cech bol založený v roku 2002 ako občianske združenie – nezisková organizácia. Nadväzuje na tradície soľnobanského čipkárstva, zameriava sa na rozvíjanie čipkárskej umeleckej činnosti, prezentáciu a propagáciu čipkárstva doma i v zahraničí, organizovanie krátkodobých kurzov, aktivizuje uchovávanie remeselnej výroby tejto jemnej krásy hlavne u mládeže.

Na výstave  paličkovanej čipky sa svojimi pestrými prácami s rozmanitými motívmi predstavuje  5 členiek, ktorých spája nedávne či blízke, okrúhle životné jubileum.

 

Margita Ďurašková /1932/ - pochádza zo Soľnej Bane, kolísky paličkovanej čipky. Je jednou zo zakladajúcich členiek cechu. Už v detstve sa stretávala s krásou čipky, ktorú tvorili ruky jej mamy. Venuje sa prevažne tvorbe pôvodnej čipky (hušky) a v poslednom čase aj malým obrázkom – výjavy z prírody (kvety, krajinky), ktoré navrhuje sama.

Veronika Dolanská /1944/ - Solivarčanka, paličkovanie pozorovala od malička, ale venovať sa mu začala asi pred  6 rokmi. Má vzťah k výtvarnému umeniu, inklinuje viac k čipke modernej. Tvorí podľa vlastných námetov.

Martina Konkoľová /1981/ - je odchovankyňou SOU, odbor čipkárka. Od roku 2004 je členkou Soľnobanského čipkárskeho cechu. Pochádza z Liptova. Čipka je pre ňu amokom, miluje farby, neznáša dokonalosť. Venuje sa tvorbe vzorov a textilných modelov.

Eva Liberová /1952/ - nepochádza zo Soľnej Bane, je z Veľkého Šariša. Spracováva mnohé techniky: friwolitkovanie, patchwork, pletenie dekoračných predmetov (z pedign) a papiera a od roku 2011 jej „srdcovkou“ je práca s drôtom, opletá fľaše. Jej tvorba je balzamom pre dušu, práce tvorí podľa vlastných návrhov.

Barbora Šimková /1942/ - predsedníčka a zakladateľka Soľnobanského čipkárskeho cechu. Je Solivarčankou. Počas praxe sa venovala rôznym textilným technikám a od r. 1977 prepadla čipke. Pracuje s deťmi v krúžkoch, navrhuje a spracováva staré vzory, techniky, technické výkresy aj (modernej čipky). Pripravuje aj literatúru pre čipkárky – učebnica Soľnobanské rozprávky, kalendáre s čipkou .... rôzne brožúrky. V poslednom čase kreslí a stavia hrady, zámky (aspoň z nití). Organizuje medzinárodné výstavy, ktoré vrcholia medzinárodným festivalom čipky v Solivare – na Soľnej Bani.

Samostatnou výstavkou s aplikáciou  paličkovanej čipky pod názvom Nite tak i tak sa predstavuje Darina Lichnerová /1949/  z Modry. Pochádza z dedinky Dolné Orešany pri Trnave. Narodila sa v rodine, kde sa síce nepaličkovalo, ale prevládal záujem o umenie a remeslá. Stará mama i mama predkresľovali  vzory pre plnú i dierkovú výšivku, ktorá zdobila oblečenie a domácností dedinských žien.

Začínala ako samouk, navštevovala rôzne výtvarné  krúžky, študovala odbornú literatúru. Túžba po zdokonaľovaní ju doviedla na štúdium v odbore textil – šitá paličkovaná čipka, tkanie a vyšívanie do Prahy.  Povolaním učiteľka pre  základné školy pracuje na voľnej nohe. Profesijnú orientáciu  nezaprela,  organizuje  kurzy paličkovanej čipky pre deti v čase  školských prázdnin.  Pri svojej tvorbe používa viacero textilných techník - paličkovanie, tkanie, pletenie, vyšívanie, batikovanie, šitú čipku. Svoju tvorbu prezentovala na viacerých  výstavách na Slovensku: v Modre, Trnave, Pezinku, Bratislave ako aj  v zahraničí, Nemecku, Belgicku, Dánsku, Česku. V roku 2006, 2007, 2008 sa zúčastnila prezentácie výroby na Dňoch majstrov ÚĽUVu. Svoje skúsenosti v jednotlivých textilných technikách odovzdáva ako lektorka v ÚĽUV - Dvor remesiel, v Letnej škole textilného remesla v Modre ako aj v Prahe - Vzdelávací spolok umeleckých remesiel. Patrí medzi popredné predstaviteľky paličkovanej čipky na Slovensku.

cipky_13_01cipky_13_02cipky_13_03cipky_13_04cipky_13_05cipky_13_06cipky_13_07cipky_13_08

 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.