Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
Výstava Československé hračky PDF Tlačiť E-mail
Realizované výstavy

Od 18.10.2012

cs hracky

Výstava Československé hračky predstavuje hračky vyrábané na území bývalého Československa (ČSSR) do roku 1990. Vystavené exponáty sú rozdelené podľa najväčších výrobcov v Československu, teda výrobcov na území Čiech, Moravy a Slovenska.

Medzi najväčších po II. svetovej vojne na Slovensku patril závod v Pohorelej a v Pohorelskej Maši. Podnik prechádzal viacerými výrobnými zmenami a mal niekoľko výrobných programov, pričom výroba hračiek nebola hlavným výrobným plánom. Návštevník sa s jeho históriou, a to od vzniku až po zánik a tiež stručnou charakteristikou, môže oboznámiť na tejto výstave. Hračky, ktoré sa tu vyrábali, boli označované  názvom TATRASMALT, OMNIA A STROJSMALT. Okrem tohto najväčšieho výrobcu na Slovensku boli menšie prevádzky, alebo vtedajšie pridružené výroby a výrobné družstvá, kde sa hračky vyrábali v malom množstve. Medzi ne patril napr. ELEKTROPLAST Prešov, JRD Važec,  tiež aj Výrobné družstvá invalidov, ako napr. VDI  Rozkvet Banská Bystrica alebo Služba Nitra, V.D.I.

V Čechách a na Morave medzi hlavných výrobcov hračiek patrili: IGLA, ITES (Trhové Sviny) , IGRA PRAHA, KDN- Kovodružstvo Náchod, SMĚR PRAHA, CHEMOPLAST BRNO, TOFA ALBRECHTICE, MERKUR, DUBENA – ČESKÝ DUB.

Menší výrobcovia: CHRONOTECHNA VYŠKOV NA MORAVĚ, DRUKOV, IRISA V.D. VSETÍN, ZBROJOVKA BRNO, IKARIA BRNO, ZBROJOVKA VSETÍN,  GUMOTEX, STELLA, KZ SEMILY, TECHNOPLAST, ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO a iní.

Hlavným cieľom výstavy je zviditeľniť hračky vyrábané na Slovensku, konkrétne najmä hračky značiek TATRASMALT, OMNIA, STROJSMALT. Ďalším dôvodom je  185. výročie vzniku závodu na Horehroní, kde sa tieto hračky vyrábali, explicitne je preto ťažisko výstavy viazané na hračky z Pohorelej.  Medzi zberateľmi sú tieto hračky veľmi cenené a vyhľadávané a čím ďalej, tým vzácnejšie.

Mnohé z exponátov sú nekompletné, ba aj poškodené, ale nájdeme tu aj hračky nehrané, ktoré boli niekde odložené a zabudnuté a sú v zachovalom stave, a to aj s obalom - krabičkou. Veľa z nich je z plechu, niektoré z bakelitu, novšie z plastu, dreva, keďže aj výroba hračiek prechádzala svoím vývojom a tie sa v priebehu času vyrábali z rôznych materiálov. Chcem dodať, že hračky prezentované na výstave sú len ukážkou, nie sú tam všetky typy a druhy hračiek.

Domnievam sa, že prezentované i neprezentované hračky môžeme pokojne zaradiť medzi  rozmanitosť kultúrneho bohatstva našej krajiny, popri hradoch, zámkoch či iných dejinných i súčasných artefaktoch. Je na mieste  pocit hrdosti, že malé Slovensko má aj v tejto oblasti istú tradíciu, ktorá zdá sa v súčasnej komerčne ladenej spoločnosti stagnuje.

Verím, že po zhliadnutí tejto výstavy v mnohých ožijú pekné spomienky na detstvo, nájdete tu hračky, ktoré vás týmto bezstarostným obdobím sprevádzali a ožijú vo vás iba tie najkrajšie spomienky. Mladší zas budú môcť nahliadnuť do sveta svojich starých rodičov či rodičov a aspoň trochu na vlastnej koži zažiť atmosféru ich detstva. Verím, že pre všetkých, ktorí túto výstavu zhliadnu sa stane obohatením a príjemným zážitkom.

Výstava potrvá od 18.10.2012 – 30.11.2012

Mgr. Igor Kolečanský

hracky_01hracky_02hracky_03hracky_04hracky_05hracky_06hracky_07hracky_08hracky_09hracky_10hracky_11hracky_12hracky_13

 

 

 

 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.