Kelti doby železnej Tlačiť
Pondelok, 21 August 2017 06:57

Projekt Stretnutia s dejinami v archeoparku, podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia, umožnil v Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou v mesiacoch máj - júl už tri vydarené imaginárne i doslovné stretnutia s dávno zaniknutými reáliami dôb kamenných a doby bronzovej. Štvrté stretnutie nás prenesie do doby železnej, do jej mladšej fázy (doby laténskej), kedy sa na našom území stretávame s prvým historicky známym etnikom - Keltmi. Kelti v dejinách výrazne zaujali posledné štyri storočia pred Kr.

 

V Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach n. T. sa nachádza obydlie Keltov zo záverečnej fázy doby laténskej, z polovice 1. storočia pred Kr. Je rekonštrukciou nálezu čiastočne zahĺbenej chaty z hradiska Zemplín. Chata má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 3,6 x 3 m, zahĺbenie do podložia je 0,34 m. Obydlie má kolovú konštrukciu s vypletanými a hlinou obmazanými stena¬mi a s trstinou pokrytou strechou dosadajúcou až po zem. V chatách podobného typu sa nenachádzajú ohniská. Preto aj v našom objekte nie je vykurovacie zariadenie. V interiéri sa nachádza zásobnicová jama, ktorá môže poslúžiť na osadenie veľkej zásobnice na uskladnenie potravy. V obydlí je tiež nevyhnutné zariadenie – ležovisko, stôl a lavice na sedenie, police na drobné predmety a závesné tyče. V letných mesiacoch je v chate alebo vedľa nej zvislý tkáčsky stav. Kelti mali veľmi radi farebné tkaniny, častý bol štvorcový vzor – káro. Pred obydlím nájdeme hrnčiarsky kruh a hrnčiarsku pec (rekonštrukcia nálezu z Prešova) a rotačný mlynček na obilie. Z hudob¬ných nástrojov je tu o.i. sistrum z kovových segmentov, železné kladivo a železná nákovka

Archeofestival Kelti doby železnej priblíži život prvého historicky známeho etnika na našom území, významnej kultúry, ktorá poznamenala vývoj v celej Európe – vynikajúcich obchodníkov, vojakov, remeselníkov i poľnohospodárov.

Počas festivalu, venovanému Keltom a ich kultúre, nahliadneme nielen do ich obydlia, ale aj do sveta ich remesla, vojenstva, mýtov či do ich kuchyne. Na archeofestivale možno nielen uvidieť, ale si aj vyskúšať tieto činnosti:

- zhotovovanie keramiky na hrnčiarskom kruhu

- vypaľovanie keramiky v hrnčiarskej peci

- kováčstvo a prácu so železom

- obrábanie políčka náradím so železným ukončením (repliky keltského náradia)

- tkanie látky na zvislom tkáčskom stave

- tkanie tkaníc na malých krosienkach

- pletenie z prútia

- výrobu nádob z dyní

- lukostreľbu

- vyskúšanie si výzbroje a výstroja keltského bojovníka

- hru na keltské hudobné nástroje

- ochutnávku keltskej kuchyne

- keltské mýty

Tkanie a vypaľovanie keramiky sa bude špeciálne sledovať ako archeologické experimenty.

Projekt pripravila Mária Kotorová-Jenčová s realizačným tímom - pracovníkmi Krajského múzea – Kaštieľa a Archeoparku Hanušovce n. T. a externými prezentátormi.

Termín: 26.8.2017, 14.00 – 18.00 hod.

Miesto: Archeopark Živá archeológia Hanušovce n. T.

Posledná úprava Pondelok, 28 August 2017 09:01