Krajské múzeum v Prešove Tlačiť

Napriek viacerým pokusom o zriadenie múzea v Prešove ešte pred prvou svetovou vojnou a v medzivojnovom období, k jeho z riadeniu došlo až v roku 1945. Vzniklo ako mestské múzeum, avšak už roku 1950 získava štatút  Krajského múzea. V priebehu rokov po organizačných a zriaďovacích zmenách vystriedalo niekoľko názvov a od roku 1999  nesie opäť názov Krajské múzeum v Prešove. Jeho sídlom je  Rákociho palác, ktorého história je úzko spätá s históriou mesta. Najvýznamnejšie historické udalosti v dejinách paláca sa odohrali v čase stavovských povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom v 17. storočí a začiatkom 18. storočia. Je to honosná renesančná stavba, ktorú koncom 16.storočia  dal na mieste dvoch gotických jednopodlažných domov postaviť Žigmund Rákoci.  Predstavuje skvost mestskej renesančnej architektúry na území Slovenska i vtedajšieho Horného Uhorska. Budova prešla v 17. a 19. storočí niekoľkými prestavbami. V rokoch 1950 až 1956 bola renovovaná a odvtedy slúži muzeálnym účelom.  Príležitosťou na prvú výstavu o histórii mesta Prešova  bolo 700. výročie  prvej písomnej zmienky o Prešove /1247/ roku 1947. Inštalovaná bola v budove Kumštu, v jednej z bášt mestského opevnenia. Začala vyše 65 ročnú históriu bohatej prezentačnej, vedecko-výskumnej, zbierkotvornej, výchovno-vzdelávacej a odborno-metodickej činnosti Múzea.

Múzeum uchováva a prezentuje archeologické, historické, etnografické, umelecko-historické a prírodovedné zbierky. Sú výsledkom zbierkotvornej práce  vo vymedzenej oblasti Šarišského regiónu i v širších celoslovenských reláciách. K 30.12.2009 evidovalo 115312 zbierkových predmetov, z toho 28241 prírodovedných,  76 565 spoločenskovedných a 11 089 technických.

Na prízemí Rákociho paláca sú komorné  výstavné priestory múzea na inštalovanie krátkodobých výstav, na poschodí stále tematicky zamerané expozície. Expozícia umeleckohistorická dokumentuje rozvoj umeleckých remesiel, výtvarného umenia a bývania od polovice 18. do začiatku 20. storočia. Expozícia zbraní predstavuje ručné palné zbrane a pobočné chladné  zbrane rozličných historických období. Stála expozícia dejín Prešova prezentuje históriu mesta od 9. storočia do roku 1918.  Záver expozície je venovaný osobnosti Mikuláša Moyzesa, hudobnému skladateľovi, organizátorovi  slovenského školstva, kultúry, hudobného a spoločenského života v Prešove po vzniku ČSR. Príťažlivou  expozíciou  sú historické hodiny. Ich výber predstavujú rôzne typy hodín od začiatku 18. do začiatku 20. storočia. Numizmatická expozícia, 100 rokov korunovej meny, ponúka mince a platidlá od vzniku korunovej meny roku 1892 po súčasnosť, ale tiež keltské tetradrachmy a rímske strieborné denáre. Jej súčasťou sú najstaršie  nálezy mincí z Prešova a okolia.

Národopisná expozícia v budove na Hlavnej ulici č.90 pozri mapu predstavuje tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša /odev, textil, ľudové remeslá a zamestnania, bývanie, pastierstvo a i./. Patrí k nej aj pestrofarebná výstavka Soľnobanská čipka, zhotovovaná technikou paličkovania.

V·rámci prezentačnej činnosti Múzeum v·ostatných rokoch ponúka školám, kultúrnym a·spoločenským organizáciám vlastné monotematicky zamerané putovné výstavy.

muzeum_01muzeum_02muzeum_03muzeum_04muzeum_05muzeum_06muzeum_07muzeum_08

·