Zbierka - Umelecká história Tlačiť

Medzi najvzácnejšie patria predmety zo zbierky umeleckej histórie, ktorá obsahuje predovšetkým olejomaľby, akvarely, plastiky, grafiky, kresby i fotografie, pochádzajúce z obdobia od prvej polovice 16. do 20. storočia. S koncentráciou umeleckohistorických predmetov sakrálneho i profánneho charakteru sa začalo ešte pred vznikom múzea a viaceré z nich sa po otvorení prvých expozícií stali ich súčasťou. Budovanie zbierky sa od 60. rokov realizovalo v pričlenenej pobočke múzea, v Mestskom múzeu v Sabinove, kde sa výskumom a zberom zaoberal predovšetkým Samuel Hrivnák. V súčasnosti obsahuje zbierka celkom 1773 diel rôznych žánrov a formátov, tematicky rôznorodých, obsahujúcich sakrálne i svetské motívy. Najstarším maliarskym dielom je obojstranná gotická tabuľová maľba, Epitaf s výjavom Bolestného Krista a Posledného súdu, vytvorená okolo roku 1530. Medzi vzácne diela barokového umenia patria predovšetkým olejomaľby Obetovanie Jefteho dcéry od J. W. Bergla a dielo Materstvo, ktoré v súčasnosti zdobí expozíciu Vlastivedného múzea v Hanušovciach. Pozornosť si zaslúžia nádherné ikony, napríklad ikona z roku 1807 zobrazujúca Máriu Matku s dieťaťom, ktorá je návštevníkom sprístupnená v expozícii múzea. Zaujímavé sú i reprezentačné portréty šľachticov zo 17. – 19. storočia väčšinou od neznámych autorov. V zbierke sú diela aj takých umelcov ako Ján Rombauer, ktorý je jednou z kľúčových osobností nášho portrétneho maliarstva prvej tretiny 19. storočia a Pavol Szinyei-Merse, patriaci medzi popredných uhorských plenéristov, označovaný aj ako „prorok impresionizmu“. Hodnotné sú portréty i figurálne kompozície pôvodom nemeckého maliara Maximiliána Kurtha, ktorý sa v Prešove usadil roku 1901. Umelecko-historicky sú najvzácnejšími najmä portrét Františka II. Rákociho a dielo Pútnici na prešovskej kalvárii, v ktorých autor zachytáva dekoratívne štylizovaný prchavý okamih. Zastúpená je i tvorba Jozefa Teodora Moussona, ktorá neopakovateľným spôsobom zachytáva michalovské trhy a prostredie Zemplína. Významnú časť zbierky tvoria diela z 20. storočia od prešovských umelcov ako Ernest Rákosi, Mikuláš Jordán, Július Törok, Jozef Bendík, Michal Čabala a iných. Sabinov a okolie je zachytený v tvorbe miestnych umelcov Ernesta Stenhuru a Andreja Cirbusa. Hodnotnú zložku zbierky tvoria sochárske diela. Medzi najstaršie patria neskorogotické drevené polychrómované plastiky sv. Kataríny a sv. Margity, inštalované v súčasnosti v stálej expozícií Šarišskej galérie v Prešove. Pozoruhodné je aj barokové súsošie zobrazujúce sv. Annu Samotretiu s Ježiškom a Pannou Máriou, pochádzajúce z oltárnej skrine bočného oltára sv. Anny z kostola sv. Mikuláša v Širokom. Umenie 19. storočia reprezentujú drevené polychrómované reliéfy štyroch evanjelistov, zdobené zlátením a ornamentmi. Z roku 1901 pochádza bronzová busta cisárovnej Alžbety Bavorskej (Sissi) od významného uhorského sochára Alojza Stróbla. Zbierku dopĺňa i tvorba súčasných prešovských sochárskych majstrov ako František Patočka, Július Machaj a Dušan Pončák. V zbierke sú tiež obsiahnuté i predmety úžitkového umenia, predmety sakrálneho charakteru, fotografie, grafiky, kresby i viaceré študentské práce umelcov. Zbierku umeleckej histórie výrazným spôsobom zhodnotila dlhoročná správkyňa Mária Belejkaničová, ktorá reštaurátorsky obnovila desiatky najvzácnejších diel, predovšetkým olejomalieb. V súčasnosti je správkyňou zbierky reštaurátorka Ivana Babušáková.

Mgr. art. Ivana Babušáková