Zbierka - Sfragistika Tlačiť

V rokoch 1985 – 1986 boli z iných zbierok vyčlenené pečate, pečatidlá a pečiatky zo 16. – 20. storočia a vytvorila sa samostatná špecializovaná zbierka Sfragistiky. Postupne bola dopĺňaná o predmety nielen sfragistického, ale aj heraldického i genealogického charakteru. V súčasnosti obsahuje 2424 zbierkových predmetov, ktorými sú predovšetkým župné, mestské, obecné, šľachtické, cechové, administratívne, úradné a inštitucionálne (školy, spolky, združenia, knižnice a iné) pečatidlá (typáriá), pečate a pečiatky, plastické erby, kovové erbové štočky, hodvábne mortuáriá, šľachtické pečate i rodostromy. Spomínané zbierkové predmety boli nadobudnuté kúpou, darom, zberom, či prevodom správy zo Štátneho oblastného archívu v Prešove (v súčasnosti Štátny archív Prešov). Osobitný význam má predovšetkým kolekcia pečatí, ktorú svojou povahou a charakterom možno prirovnať ku Kubínyho zbierke pečatí uloženej v Oravskom múzeu v Oravskom Podzámku, či Peťkovej zbierke pečatí uloženej v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Je tak evidentné, že sfragistických zberateľských nadšencov, ktorí odnímali pečate z korešpondencie a koncentrovali ich na jedno miesto, bolo viac a aj vďaka nim sa v zbierkach Krajského múzea zachovalo takmer 1300 voskových pečatí, nalepených na papieri, kartóne, či uložených v škatuľkách. Rôzny spôsob uchovania a spracovania pečatí preukazuje, že nejde o jednu veľkú zbierku vyhotovenú jedným zberateľom, ale minimálne o zbierky tri. Evidentné je to zároveň aj podľa ich príslušnosti, keďže súbor pečatí lepených na papieri obsahuje takmer výlučne len šľachtické pečate, pečate umiestnené v škatuľkách patria najmä župám, mestám, obciam, cirkevným hodnostárom, či rôznym inštitúciám a výskyt šľachtických je v tomto prípade sporadický. Je možné, že jedna z nich má pôvod v kláštore v Jasove a druhá na evanjelickom kolégiu v Prešove, čo však zatiaľ nie je s istotou preukázané. Zo zbierky Sfragistika stojí za zmienku aj kolekcia 10 mortuárií patriacich deviatim predstaviteľom šľachty, rodostromy šľachtických rodov Dobay, Gomboš a meštianskeho rodu Holénia, prešovské mestské pečatidlá i pečate v kapsulách, plastický erb mesta Prešov a samozrejme najstaršie kovové typáriá (prešovského krajčírskeho bratstva sv. Mikuláša z roku 1636, obce Plaveč zo 16. – 17. storočia a iné). Zbierka Sfragistiky má z hľadiska heraldického, ale aj genealogického výskumu mimoriadny potenciál a predovšetkým dochovaná pozoruhodná kolekcia šľachtických pečatí má pre doterajšie poznatky rodovej heraldiky nielen v prostredí Šariša nezastupiteľnú výpovednú hodnotu. Základné odborné spracovanie zbierky v prevažnej miere vykovala Mária Kyseľová. V súčasnosti je jej správcom Jozef Kušnír, ktorý viaceré zo zbierkových predmetov predstavil verejnosti v roku 2014 výstavou Rodové erby šarišskej šľachty i štúdiami publikovanými v odborných časopisoch.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír