Zbierka - Požiarna ochrana Tlačiť

Zbierka dejín požiarnej ochrany a techniky bola v múzeu zriadená koncom minulého storočia a jej základ tvorili predmety zo súkromnej zbierky zanieteného zberateľa pamiatok z histórie požiarnej ochrany, Prešovčana Pavla Košíka. Až v nasledujúcom období sa v múzeu realizoval cieľavedomý zber a dokumentácia písomných i trojrozmerných materiálov z dejín požiarnej ochrany a techniky na Slovensku. Významnú rolu v snažení o založenie hasičského múzea v tomto období znamenala výzva pracovníkov Slovenského národného múzea v Bratislave D. Gonára a I. Kamenca spolu so SV ČSPO - Zachráňme cenné pamiatky, uverejnená v roku 1965 v časopise Požiarnik. Poukázala na viac ako storočnú tradíciu požiarnej ochrany na Slovensku a potrebu systematického zberu a sústredenia historicky cenného materiálu na jedno miesto. Už zo zbierky požiarnej ochrany prešovského múzea sa v roku 1972 pripravila rozsiahla výstava v Technickom múzeu v Košiciach. Stála expozícia prezentujúca túto tematiku vznikla v Múzeu SRR v Prešove až o niekoľko rokov neskôr, 12. októbra 1978. Osobitnú zmienku vo vzťahu ku zbierke si zaslúži Pavol Košík (1902 – 1981). Patril k pozoruhodným postavám slovenského dobrovoľného hasičstva. Od roku 1935 až do roku 1977, keď dovŕšil 75 rokov svojho života, vykonával funkciu veliteľa DHZ v Prešove. Dlhé roky pracoval vo verejných funkciách. Ako živnostník, politicky neangažovaný, bol dva roky (1948-1949) predsedom Mestského národného výboru v Prešove. Štyridsať šesť rokov bol voleným funkcionárom Zväzu požiarnej ochrany, členom predstavenstva okresného výboru, členom Ústredného výboru ZPO SSR a ďalších spoločenských zložiek. Bol osobnosťou, ktorá svojím zanietením a výsledkami celoživotnej práce, zvlášť sústredenou zberateľskou činnosťou, prispela k záchrane neobyčajne cenných predmetov z oblasti požiarnej ochrany celonárodného významu. V súčasnosti je v zbierke požiarnej ochrany evidovaných 11 337 kusov zbierkových predmetov. Vzácnymi sú najmä celodrevená ručná striekačka z konca 18. storočia, parná striekačka firmy WM Knaust z Viedne, viaceré dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na ručný pohon maďarskej a rakúskej výroby, hydrofóry, motorové striekačky prevažne československej výroby i agregáty. Pozornosť pútajú predovšetkým dva hasičské automobily značky Škoda, vyrobené v roku 1931 a v roku 1932. Okrem ťažkej hasičskej techniky obsahuje zbierka ďalšie rôznorodé trojrozmerné predmety, ktoré tvorili súčasť hasičskej výzbroje ako kožené a plátenné vedrá, vodné pušky, barlové a vedrové striekačky, trhacie háky, prúdnice a hadice, sacie koše, rozdeľovače, hydrantové nadstavce, hasiace prístroje, dýchacie a kyslíkové prístroje, dymové a plynové masky, signalizačné a spojovacie zariadenia (poplašné zvony, poľnice, trúbky, píšťalky, fakle, lampáše, telefónne centrály a i.). Výraznými hasičskými symbolmi sú zástavy a dobová hasičská výstroj – prilby, uniformy, opasky, sekerky, samaritánske či zdravotnícke pomôcky. Počtom rozsiahlu časť tvoria drobné predmety, akými sú vyznamenania, medaily, plakety, odznaky, vlajky, zápalky a pod. Súčasťou zbierky je bohatá odborná hasičská literatúra, kalendáre, časopisecká tlač a písomné doklady archívneho charakteru, legitimácie, preukazy, vysvedčenia a osvedčenia z ukončených náukobehov a kurzov, diplomy, dekréty, pozvánky, letáky, plagáty, prospekty firiem, série zápalkových nálepiek (domáce i zahraničné) a pod. Cennými dokladmi sú aj hasičský poriadok zavedený cisárom Jozefom II. roku 1788, platný pre celú habsburskú ríšu, ktorý slúžil ako návod na vypracovanie podobných župných či mestských poriadkov, hasičský poriadok mesta Prešova zo 4. decembra 1807, predpisy o hasení v pivniciach vydané vo Viedni roku 1834, slovenský cvičebný poriadok z roku 1883 a z roku 1897, špeciálny katalóg striekačiek firmy WM Knaust z Viedne z roku 1895, protipožiarne predpisy pre cechy mesta Modry, stanovy dobrovoľných hasičských zborov, rôzne pamätnice a iné. Dokumentom osobitného významu je mestská vyhláška o zriadení Ohňohasiaceho a záchranného útvaru v Prešove zo 7. júla 1847. V zbierke sa nachádzajú aj umeleckohistorické predmety viažuce sa k požiarnej ochrane a hasičstvu, najmä olejomaľby významných osobnosti hasičského hnutia na Slovensku, Ferdinanda Martinenga, zakladateľa a prvého veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave, Miloslava Schmidta, druhého veliteľa Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku a iných. Neodmysliteľnou súčasťou zbierky je bohatá fotodokumentácia, ktorá prezentuje širokú škálu činnosti dobrovoľných hasičských zborov cez ich preventívnu, výcvikovú, zásahovú a v minulosti i osvetovú a národno-buditeľskú činnosť. Okrem krátkometrážnych dokumentárnych i hraných filmov sa tu nachádzajú autentické fotografie i fotoreprodukcie najstaršej hasičskej techniky, zakladajúcich členov mnohých dobrovoľných hasičských zborov, zábery z rôznych požiarov, cvičení, náukobehov, kurzov, kultúrno-osvetových i slávnostných podujatí, ako sú divadelné predstavenia, posviacky zástav, striekačiek, oslavy patróna hasičov sv. Floriána a pod. Správcami tejto v rámci Slovenska jedinečnej zbierky boli od jej vzniku Boris Beňovský, Maria Ňachajová, Vladimír Demeter a do roku 2015 Blahoslav Lazorík.

Mgr. Blahoslav Lazorík

expoz_po01expoz_po02expoz_po03expoz_po04expoz_po05expoz_po06