Zbierka - Najnovšie dejiny Tlačiť

Zriadením oddelenia socializmu v roku 1960, úlohou ktorého bolo dokumentovať a prezentovať premeny spoločenského zriadenia v politicko-spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej oblasti po roku 1945, vznikla zbierka najnovších dejín, pôvodne výstavby socializmu a v nasledujúcom období sa stala prezentačné najexponovanejšou. Jej základ tvorili exponáty z výstavy 15 slobodných rokov budovania Prešovského kraja, ktorá bola v múzeu inštalovaná v roku 1960 a tvorila dobrý predpoklad na zriadenie stálej expozície výstavby socializmu v nasledujúcom roku. Spočiatku náhodný, nesystematický zber dokumentačných materiálov bez ujasnenej koncepcie bol postupne v sieti múzeí na Slovensku zjednotený. Prispel k tomu aj celoslovenský seminár o zriaďovaní expozícií výstavby socializmu, ktorý sa konal z iniciatívy Slovenského národného múzea (SNM) a Kabinetu muzeálnej a vlastivednej práce pri SNM v Bratislave a pri Národnom múzeu v Prahe za účastí 67 pracovníkov múzeí zo Slovenska v roku 1961 v Prešove. Charakter zbierkových predmetov zbierky najnovších dejín je podmienený vlastivedným zameraním múzea a jeho zbernou oblasťou a dokumentuje predovšetkým spoločensko-politický život, priemysel, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, dopravu, obchod a služby, zdravotníctvo, školstvo a kultúra, telovýchova a šport. Zbierka pozostáva najmä z písomného a fotodokumentačného materiálu. Patria k nim výtlačky dobovej regionálnej tlače ako sú noviny Ozvena (1947), Východoslovenská pravda (1949), Hlas ľudu (1945-1950), Prjaševščina (1945), Za nový život roľníctva (1959), Zprávy (1968, 1969) a iné. Cennými písomnými dokumentmi sú prídelové potravinové lístky a šatenky z 50-tych rokov, volebné lístky, obežníky, karty agitátorov pre nábor do JRD, spisy JRD v okresoch Prešovského kraja i doklady o činnosti spoločenských organizácií. Je tu rozsiahla agenda o aktivitách Domu pionierov a mládeže v Prešove z 50. rokov, riešenie tzv. cigánskej otázky, meliorizácia Východoslovenskej nížiny a iné. Medzi rozšírený plošný materiál patria letáky, bleskovky a plagáty z obdobia kolektivizácie poľnohospodárstva, športových i spoločensko-kultúrnych podujatí, nariadenia okresných straníckych a štátnych orgánov, ktoré usmerňovali a riadili plánovaný rozvoj všetkých oblasti života spoločnosti vo forme obežníkov a brožúr. Počtom rozsiahlu kolekciu tvoria vinety výrobkov Šarišských konzervárni a liehovarov n.p. Sabinov z 50. rokov. Okrem vlastnej fotodokumentačnej činnosti múzeum získalo jedinečné fotografie z následkov bombardovania Prešova v decembri 1944, akcia P tzv. Prešovský sobor, akcia Z – výstavba kultúrnych domov, hasičských a športových objektov, kladenie základných kameňov priemyselných závodov, zdravotných a školských zariadení a ďalšie zábery zachytávajúce industrializáciu, urbanistické a stavebné premeny regiónu, kultúrno-spoločenské dianie, masové telovýchovné vystúpenia i úspechy vrcholových športovcov a kolektívov. Múzeum takmer komplexne fotograficky zdokumentovalo väčšinu priemyselných závodov okresu: Závody priemyselnej automatizácie (ZPA), Odevné závody kapitána Nálepku (OZKN), Závod valivých ložísk (ZVL), Východoslovenské ľudové autodružstvo (VĽAD), Autobrzdy, Pozemné stavby, Solivary, Výskumný ústav kovovýroby (VUKOV), Mäsokombinát, Strojstav, Mraziarne, Východoslovenské pekárne, Imuna Šarišské Michaľany, Hydinárske závody Šalgovik, Frucona Sabinov, Východoslovenské strojárne Sabinov, Nový domov Sabinov a ďalšie. Z celoštátneho i regionálneho pohľadu je obsažne zdokumentovaný rok 1968, vrátane záberov zo vstupu vojsk Varšavskej zmluvy. K fotografiám, negatívom a diapozitívom pribudli aj filmové záznamy na 16 mm a 8 mm film - okresné a krajské spartakiády, 1. máje, kladenie základného kameňa divadla (1969), výstavba zimného štadióna, ME juniorov v ľadovom hokeji (1970) a iné. Značné zastúpenie v zbierke majú výrobky podnikov a závodov, odznaky, štandardy, vlajky, diplomy, dekréty, medaily a plakety udeľované kolektívom i jednotlivcom za dosiahnuté pracovné výsledky. Príslušnosť k rôznym povolaniam, profesiám dokladujú uniformy, časti oblečenia, či výstroja. V ostatných rokoch pribudli do zbierky najnovších dejín hodnotné pozostalosti po významných osobnostiach kultúrneho života regiónu, sochárovi Františkovi Gibalovi a scénografovi Martinovi Brezinovi. Zbierka bola v minulosti prezentovaná v stálych expozíciách a výstavami pri všetkých významných štátnych výročiach a regionálnych udalostiach, v súčasnosti len prostredníctvom krátkodobých tematických výstav. Prvým odborným pracovníkom na úseku najnovších dejín bol promovaný historik Juraj Briškár a v priebehu ďalších rokov zbierku spravovali Vladimír Kočí, Jozef Bocko, v rokoch 1967 – 1972 Boris Beňovský a od roku 1972 do roku 2015 Blahoslav Lazorík.

Mgr. Blahoslav Lazorík

1_maj 19468_august 1968amfiteater presovgr_biskupstvo_presov po bomb_ 1945hadzanari 70_ter medzinarodna spec_ vystava robot 1985mlatba na jrd 60_ternd_doprava 1949okresna spartakiada 1985ozkn lipany 60_ter rozluckovy zapas pavlovic_1966uvedenie sk_ prev_v panelarni 1976