Zbierka - Feudalizmus Tlačiť

Zbierka Feudalizmu obsahuje zbierkové predmety pochádzajúce v prevažnej miere z obdobia pred rokom 1848, výnimočne aj mladšie predmety. Zbierka v súčasnosti obsahuje 917 evidovaných zbierkových predmetov, ktorý sa oproti minulosti „zmenšil“ z dôvodu vzniku samostatných špecializovaných zbierok (napr. Militáriá, Sfragistika) a odbornému prehodnoteniu zbierky v rokoch 1995 – 1996. Prislúchajúce zbierkové predmety boli odborne spracované a zhodnotené predovšetkým Jozefom Sninčákom, Jozefom Hőgerom, Boženou Tomášovou a Máriou Kyseľovou. Značnú časť zbierky tvoria predmety viažuce sa k cechom a ich činnosti, najmä cechové artikuly, fľaše, truhlice, zvolávacie tabuľky, vývesné štíty a cechové výrobky nielen prešovskej a sabinovskej proveniencie, ale aj predmety pochádzajúce z oblastí mimo nášho regiónu. Zastúpené sú aj výrobky umeleckého remesla, najmä gombíky, brošne, šperky a ďalšie doplnky šľachtického odevu. Zaujímavú a cennú zložku zbierky predstavujú súpravy a solitéry výrobkov zo skla, porcelánu, kameniny i fajansy v podobe pohárov, džbánov, fliaš, váz, nádob a pod. Z kovových (striebro, železo, meď, bronz, cín) predmetov sú to najmä kľúče, zámky, formy na pečenie rôznych tvarov a veľkostí, kuchynské nádoby, cedidlá, rôzne typy hrncov, ozdobené, tepané a ryté taniere, ohrievadlá, podnosy, misy, vázy, svietniky a i. Početne sú zastúpené aj historické hodiny pochádzajúce z 18. a 19. storočia, niektoré od prešovských výrobcov. Za pozornosť stoja predmety liturgického charakteru, najmä kalichy z 15. – 19. storočia, patény, kadidelnice, monštrancie, kňazské ornáty, nádobky na svätenú vodu i židovské obradné predmety. Historický slohový nábytok je v zbierke reprezentovaný súpravami i solitérmi sedacieho, stolového, skriňového a odkladacieho nábytku, zrkadiel, lustrov a interiérových doplnkov pochádzajúcich zo 17. – 19. storočia. V neposlednom rade je potrebné spomenúť neveľkú kolekciu historických fajok z dreva, hliny, porcelánu i morskej peny a viaceré historické tlače, rukopisy či cechové knihy zo 17. – 19. storočia. Viaceré z predmetov sú momentálne inštalované v historickej expozícií múzea.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír