Zbierka - Dejiny kapitalizmu 1 Tlačiť

Dejiny kapitalizmu 1848 – 1918 – DK (A)

Ešte v roku 1961 boli z historickej zbierky vyčlenené predmety, ktoré dokumentujú obdobie 1848 – 1945. Neskôr boli vytvorené dve samostatné zbierky a zbierkové predmety z tohto obdobia boli prerozdelené dvom správcom. Zbierka označovaná skratkou DK (A) obsahuje zbierkové predmety, ktoré spadajú do obdobia rokov 1848 – 1918. Ide skutočne o rôznorodý materiál, ktorého výpovedná hodnota je pre poznanie a skúmanie predmetného obdobia v regióne nezanedbateľná. Široký záber získaných a spracovaných zbierkových predmetov mapuje nielen spoločensko – politické, kultúrne a hospodárske dejiny, ale vo veľkej miere dejiny každodennosti. V zbierke je bohato zastúpený dvojrozmerný materiál v podobe dobových brožúr, ročeniek, zástav, diplomov a ďalších dokumentov súvisiacich so školami a spolkovým životom v meste, vyhlášky, nariadenia, letáky, plagáty, kalendáre, ale tiež dobová tlač i modlitebné, pracovné, vandrovné či vojenské knižky a iné publikácie prevažne v maďarskom jazyku. Zaujímavá je kolekcia 52 smútočným oznámení spred roku 1918, písaných po maďarsky a po nemecky, z ktorých je najstaršie z roku 1847. Mimoriadnu výpovednú hodnotu majú tlačiarenské štočky, historické veduty, mapy, dobové pohľadnice, ateliérové i plenérové fotografie z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia, ktoré sú spojené najmä s fotografickým rodom Divaldovcov, ale aj ďalšími prešovskými priekopníkmi fotografie. Vzácne sú dva albumy fotografií Vysokých Tatier z konca 19. storočia, vydané Karolom Divaldom. Z trojrozmerných zbierkových predmetov si pozornosť zaslúžia predovšetkým výrobky porcelánskych a sklárskych majstrov v podobe čajových, kávových a jedálenských súprav, figúr a tradičných ozdobných výrobkov, tanierov i lekárenských predmetov. Vybavenie domácností drobnej šľachty a meštianstva reprezentujú aj strieborné príbory, šijacie stroje, práčky, chladničky, mlynčeky, váhy, lampy i žehličky, vyrábané a používané v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Zastúpené sú aj výrobky prešovských kachliarni a okrem samostatných kachlíc sa v expozícií múzea nachádzajú dve kachľové pece. Významnú zložku tvoria historické hodiny, nábytok, koberce, dobový odev zastupujú dochované šľachtické kabáty. Zaujímavosťou je súprava plechových tabuliek označujúcich pôvodné názvy prešovských ulíc zo začiatku 20. storočia. Súčasťou zbierky je aj pozostalosť hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa, ktorá tvorí súčasť historickej expozície. V roku 1992 získalo Krajské múzeum v Prešove do svojho zbierkového fondu mobiliár dvoch historických lekární. V prvom prípade ide o nábytkové zariadenie lekárne U sv. Trojice na Hlavnej č. 77, ktoré tam bolo vyrobené na mieru v roku 1842. Aj keď je predmetný nábytok umiestnený v budove aj v súčasnosti, lekáreň momentálne prevádzkovaná nie je. Jeden lekárenský regál z tejto lekárne je predmetom dlhodobej výpožičky s Východoslovenským múzeom v Košiciach, kde je inštalovaný v expozícii. Najmladšie zbierkové predmety majú priamy súvis s prvou svetovou vojnou a ide najmä o vojenské vyznamenania, medaily, odznaky, vojenské vyhlášky i pozoruhodnú korešpondenciu predstaviteľov rodiny Renvers, obsahujúcu vyše tisíc korešpondenčných lístkov. Zbierku DK (A) odborne zhodnotila predovšetkým Mária Kyseľová. V súčasnosti obsahuje 4637 zbierkových predmetov a jej správcom je Jozef Kušnír.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír