Zbierka - Archeológia Tlačiť

Počiatky nadobúdania archeologických predmetov sa v múzeu datujú prakticky od jeho vzniku, no v období horúčkovitého budovania zbierkového fondu mali nesystematický charakter. Istý posun nastal vznikom archeologického krúžku, ktorý vyvíjal aktívnu činnosť predovšetkým pri povrchových zberoch, prieskumoch a záchranných výskumoch v okolí Prešova. Členmi krúžku boli Jozef Repčák, Ladislav Šebeš, František Blahuta a ďalší. Základ archeologickej zbierky, prezentovanej aj v prvých expozíciách múzea, tvorili praveké nálezy z výskumov Archeologického ústavu SAV realizovaných v prostredí Šariša a spojené sú predovšetkým s menom Vojtecha Budinského-Kričku. Od 80. rokov sa v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, pracoviskom v Košiciach, realizovali viaceré archeologické výskumy pravekých sídlisk v Ostrovanoch, Medzanoch a v intraviláne mesta Prešov. Ich výsledky zvýšili úroveň poznania pravekého osídlenia regiónu a prispeli k obohateniu zbierky Archeológie viacerými cennými nálezmi. Za zmienku stoja najmä nálezy zo sídliska z mladšej doby bronzovej až doby rímskej z Ostrovian a polykultúrneho sídliska z Prešova. Ide najmä o keramiku, železné kružidlo, spony, hrebene, šperky z dôb laténskej a rímskej. Bronzové meče, náramky a ďalšie šperky sú aj najcennejšími predmetmi v rámci zbierky. Osobitnú skupinu tvoria stredoveké nálezy z hradov ako Hanigovce, Zbojnícky, Kamenický, Kapušanský, Chmeľov a iné. Hrad Šariš bol predmetom niekoľkoročného výskumu Michala Slivku a jeho výsledky značne obohatili archeologickú zbierku múzea. Archeologické výskumy a správu zbierky dlhodobo zabezpečovala Božena Tomášová, neskôr výskumy realizoval Anton Karabinoš a Mário Comisso.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír