Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
ZBIERKOVÝ FOND
Zbierky PDF Tlačiť E-mail

V súčasnosti tvorí zbierkový fond múzea 16 samostatných zbierok, ktoré spolu obsahujú vyše 70 000 prírastkových čísel pozostávajúcich z takmer 100 000 zbierkových predmetov prírodovedného, spoločenskovedného a technického charakteru. Ich členenie i označenie sa v priebehu existencie múzea menili a v prípade historických zbierok aj ich súčasné pomenovanie vychádza zo staršie terminológie, ktorá sa jednotne užívala v múzeách na celom Slovensku po roku 1970. O nadobudnutie prírodovedných zbierkových predmetov sa najviac pričinili zoológ a neskorší riaditeľ múzea Jozef Palášthy a dlhoročný botanik Ľudovít Dostál, ktorý realizoval rozsiahly výskum a zber vo viacerých oblastiach východného Slovenska. Ján Koma a Terézia Krafčíková výskumom v prostredí stredného a dolného Šariša výrazným spôsobom obohatili zbierku etnografie, predovšetkým ľudovým odevom a ďalšími predmetmi dokladajúcimi ľudový život, kultúru, remeslá. Zbierky historického, literárnohistorického a umeleckohistorického charakteru zveľaďovali Štefan Pažur, Mária Chmelárová, Imrich Sedlák, Mária Kyseľová, Boris Beňovský, Blahoslav Lazorík a ďalší, archeologické zbierky tvoria najmä výskumy prevažne Vojtecha Budinského-Kričku, Michala Slivku a Boženy Tomášovej. Bohatú fotodokumentačnú činnosť v teréne realizoval v počiatkoch múzea prírodovedec Tibor Weisz, v ďalšom období takmer 40 rokov Milan Kaľavský a po ňom Anna Pavlovičová. Mimoriadnym spôsobom obohatili zbierkový fond múzea súkromní zberatelia, najmä dlhoročný veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Prešove Pavol Košík svojou hasičskou zbierkou a agilný zberateľ dokladov ľudovej tvorby Ján Lazorík. Vďaka Antonovi Bartunekovi sa do zbierok múzea dostalo a tým zachránilo pôvodné vybavenie dvoch lekární, jednej z prvej polovice 19. storočia a druhej z 20. rokov 20. storočia.

 
Zbierka - Archeológia PDF Tlačiť E-mail

Počiatky nadobúdania archeologických predmetov sa v múzeu datujú prakticky od jeho vzniku, no v období horúčkovitého budovania zbierkového fondu mali nesystematický charakter. Istý posun nastal vznikom archeologického krúžku, ktorý vyvíjal aktívnu činnosť predovšetkým pri povrchových zberoch, prieskumoch a záchranných výskumoch v okolí Prešova. Členmi krúžku boli Jozef Repčák, Ladislav Šebeš, František Blahuta a ďalší. Základ archeologickej zbierky, prezentovanej aj v prvých expozíciách múzea, tvorili praveké nálezy z výskumov Archeologického ústavu SAV realizovaných v prostredí Šariša a spojené sú predovšetkým s menom Vojtecha Budinského-Kričku. Od 80. rokov sa v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, pracoviskom v Košiciach, realizovali viaceré archeologické výskumy pravekých sídlisk v Ostrovanoch, Medzanoch a v intraviláne mesta Prešov. Ich výsledky zvýšili úroveň poznania pravekého osídlenia regiónu a prispeli k obohateniu zbierky Archeológie viacerými cennými nálezmi. Za zmienku stoja najmä nálezy zo sídliska z mladšej doby bronzovej až doby rímskej z Ostrovian a polykultúrneho sídliska z Prešova. Ide najmä o keramiku, železné kružidlo, spony, hrebene, šperky z dôb laténskej a rímskej. Bronzové meče, náramky a ďalšie šperky sú aj najcennejšími predmetmi v rámci zbierky. Osobitnú skupinu tvoria stredoveké nálezy z hradov ako Hanigovce, Zbojnícky, Kamenický, Kapušanský, Chmeľov a iné. Hrad Šariš bol predmetom niekoľkoročného výskumu Michala Slivku a jeho výsledky značne obohatili archeologickú zbierku múzea. Archeologické výskumy a správu zbierky dlhodobo zabezpečovala Božena Tomášová, neskôr výskumy realizoval Anton Karabinoš a Mário Comisso.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

 

 

 
Zbierka - Botanika PDF Tlačiť E-mail

Zbierka Botaniky tvorila od počiatkov múzea integrálnu súčasť zbierky prírodovedného oddelenia. Rastlinný materiál sa nadobúdal pre potreby vznikajúcich expozícií, a preto v tomto období nemôžeme hovoriť o cielených výskumoch zameraných na vybrané rastlinné spoločenstvá či lokality. Základy zbierky boli budované v spolupráci s externými spolupracovníkmi. Začiatkom 50. rokov 20. Storočia sa do zbierok múzea dostali zbery V. Pospíšila. Jedným z najcennejších súborov botanického materiálu z počiatkov tvorby zbierky je herbárová časť Fridricha Hažlinského, venovaná riasam a lišajníkom, získaná od L. Demčáka. Zvýšená intenzita v oblasti zberu materiálu nastala v druhej polovici 60. rokov prijatím Antona Kollára na miesto botanika. Popri samotných terénnych zberoch zbierku obohatili aj nákupy botanického materiálu od floristických nadšencov. Za zmienku nepochybne stojí súbor vyšších rastlín od A. Galla. V roku 1977 na uvoľnenú pozíciu nastúpil Ľudovít Dostál, ktorý ešte ako pracovník Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove zbieral vzácne i chránené druhy pre potreby múzea. Nadobudnutý materiál dokumentuje stav lokalít i vedecko-výskumné úlohy prírodovedného oddelenia zamerané na výskum flóry východného Slovenska. Terénne zbery rastlinného materiálu prebiehali v Šarišskej vrchovine, Prešovskej kotline, Slanských vrchoch, Branisku, Levočských vrchoch, Čergove a Košickej kotline. Materiálovo sú podložené aj vzdialenejšie oblasti Ľubovnianskej vrchoviny, Popradskej kotliny, Spišskej Magury, Nízkych Beskýd, Vihorlatu, Bukovských vrchov či Východoslovenskej nížiny. Zbierku tvorí unikátny materiál vymedzenej zberateľskej oblasti, ktorý v rámci štyroch dekád existencie prírodovedného oddelenia zhromaždili nadšenci a botanická osobnosť slovenského a európskeho významu Ľudovít Dostál. Na základe jeho zberov rozlíšil A. Plocek nový druh alchemilky Alchemilla ludovitiana (Alchemilka Ľudovítova) a jeho floristické údaje boli významným príspevkom k rozšíreniu mnohých druhov pre dielo Flóra Slovenska a slúžili aj pri spracovaní 5. zväzku Červenej knihy ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Dodnes je zbierka múzea jedinečným zdrojom k poznaniu flóry východného Slovenska a často už aj zaniknutých lokalít a biotopov. V súčasnej dobe múzeum nezamestnáva žiadneho botanika, intenzívne však spolupracuje s Botanickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) pri tvorbe ďalších zväzkov publikácie Flóra Slovenska VI/4 a VI/2 (Flóra Slovenska VI/4 v rámci projektu VEGA č. 0008/13) a na štúdium a spracovanie vypožičalo Botanickému ústavu 3277 položiek. Ku koncu roka 2014 múzeum evidovalo pod 707. evidenčnými číslami 23 777 herbárových položiek.

Mgr. Lukáš Jonov

 
Zbierka - Geológia PDF Tlačiť E-mail

K základným zbierkam z oblasti neživej prírody patrí geológia. Zbierka, ktorá bola budovaná v spolupráci s externými pracovníkmi už od vzniku múzea obsahuje 154 kusov. Medzi miocennými skamenelinami, nerastami a minerálmi, je aj známy dubnický drahý opál.

 
Zbierka - Etnografia PDF Tlačiť E-mail

Medzi najstaršie zbierky múzea patrí národopisná zbierka. Jej základom sú zbierky, ktoré dokumentujú tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša – poľnohospodárstvo, odev, textil, ľudové zamestnania. Postupne k nim pribudli zbierky dokumentujúce pastierstvo, bývanie, ľudové umenie a  kompletné výrobné dielne /hrnčiarska, kováčska, sviečkárska, medovnikárska, debnárska a i./ i výrobky z drotárstva, rohoviny, košikárstva, čipkárstva, ľudovoumelecké výrobky. Národopisná zbierka eviduje 6 953 zbierkových predmetov duchovnej kultúry, ale i fotografickú dokumentáciu ľudovej architektúry, zvykoslovné prejavy, výrobné procesy i ľudový odev.

 
Zbierka - Zoológia PDF Tlačiť E-mail

Zbierka živej prírody zoológia existuje od roku 1951. Jej základom sa stala súkromná  zbierka pozostávajúca  prevažne z ornitologických exponátov od Tibora Weisza. Výsledkom výskumu a dokumentácie fauny v zberateľskej oblasti múzea je 4272 zbierkových predmetov. Najbohatšiu časť, nadobudnutú  pre expozičné a študijné účely, reprezentujú vtáky a cicavce.

 

 
Zbierka - Dejiny kapitalizmu 1 PDF Tlačiť E-mail

Dejiny kapitalizmu 1848 – 1918 – DK (A)

Ešte v roku 1961 boli z historickej zbierky vyčlenené predmety, ktoré dokumentujú obdobie 1848 – 1945. Neskôr boli vytvorené dve samostatné zbierky a zbierkové predmety z tohto obdobia boli prerozdelené dvom správcom. Zbierka označovaná skratkou DK (A) obsahuje zbierkové predmety, ktoré spadajú do obdobia rokov 1848 – 1918. Ide skutočne o rôznorodý materiál, ktorého výpovedná hodnota je pre poznanie a skúmanie predmetného obdobia v regióne nezanedbateľná. Široký záber získaných a spracovaných zbierkových predmetov mapuje nielen spoločensko – politické, kultúrne a hospodárske dejiny, ale vo veľkej miere dejiny každodennosti. V zbierke je bohato zastúpený dvojrozmerný materiál v podobe dobových brožúr, ročeniek, zástav, diplomov a ďalších dokumentov súvisiacich so školami a spolkovým životom v meste, vyhlášky, nariadenia, letáky, plagáty, kalendáre, ale tiež dobová tlač i modlitebné, pracovné, vandrovné či vojenské knižky a iné publikácie prevažne v maďarskom jazyku. Zaujímavá je kolekcia 52 smútočným oznámení spred roku 1918, písaných po maďarsky a po nemecky, z ktorých je najstaršie z roku 1847. Mimoriadnu výpovednú hodnotu majú tlačiarenské štočky, historické veduty, mapy, dobové pohľadnice, ateliérové i plenérové fotografie z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia, ktoré sú spojené najmä s fotografickým rodom Divaldovcov, ale aj ďalšími prešovskými priekopníkmi fotografie. Vzácne sú dva albumy fotografií Vysokých Tatier z konca 19. storočia, vydané Karolom Divaldom. Z trojrozmerných zbierkových predmetov si pozornosť zaslúžia predovšetkým výrobky porcelánskych a sklárskych majstrov v podobe čajových, kávových a jedálenských súprav, figúr a tradičných ozdobných výrobkov, tanierov i lekárenských predmetov. Vybavenie domácností drobnej šľachty a meštianstva reprezentujú aj strieborné príbory, šijacie stroje, práčky, chladničky, mlynčeky, váhy, lampy i žehličky, vyrábané a používané v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Zastúpené sú aj výrobky prešovských kachliarni a okrem samostatných kachlíc sa v expozícií múzea nachádzajú dve kachľové pece. Významnú zložku tvoria historické hodiny, nábytok, koberce, dobový odev zastupujú dochované šľachtické kabáty. Zaujímavosťou je súprava plechových tabuliek označujúcich pôvodné názvy prešovských ulíc zo začiatku 20. storočia. Súčasťou zbierky je aj pozostalosť hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa, ktorá tvorí súčasť historickej expozície. V roku 1992 získalo Krajské múzeum v Prešove do svojho zbierkového fondu mobiliár dvoch historických lekární. V prvom prípade ide o nábytkové zariadenie lekárne U sv. Trojice na Hlavnej č. 77, ktoré tam bolo vyrobené na mieru v roku 1842. Aj keď je predmetný nábytok umiestnený v budove aj v súčasnosti, lekáreň momentálne prevádzkovaná nie je. Jeden lekárenský regál z tejto lekárne je predmetom dlhodobej výpožičky s Východoslovenským múzeom v Košiciach, kde je inštalovaný v expozícii. Najmladšie zbierkové predmety majú priamy súvis s prvou svetovou vojnou a ide najmä o vojenské vyznamenania, medaily, odznaky, vojenské vyhlášky i pozoruhodnú korešpondenciu predstaviteľov rodiny Renvers, obsahujúcu vyše tisíc korešpondenčných lístkov. Zbierku DK (A) odborne zhodnotila predovšetkým Mária Kyseľová. V súčasnosti obsahuje 4637 zbierkových predmetov a jej správcom je Jozef Kušnír.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

 
Zbierka - Dejiny kapitalizmu 2 PDF Tlačiť E-mail

Dejiny 1. ČSR a 1. SR - DK (B)

Zbierka obsahujúca predmety a dokumenty k obdobiu 1. ČSR a 1. SR má označenie DK (B) a vznikla v súvislosti s prerozdelením predchádzajúcej zbierky koncom 90. rokov s cieľom vyššej špecializácie jednotlivých odborných zamestnancov. Podobne ako v predchádzajúcom prípade ide o predmety, ktoré reflektujú predovšetkým kultúrny, hospodársky i spoločensko-politický život a dejiny školstva v Prešove a v regióne. Viaceré písomnosti i zbierkové predmety ako zástavy, vlajky, tretry Štefana Stanislaya, medaily, odznaky a fotografie sa viažu na spolkový a športový život v Prešove a dokladujú najmä spolky Sokol, Orol, FRTJ a športové kluby pôsobiace tu v tomto období. Prevažnú časť zbierky tvoria dvojrozmerné písomné predmety, predovšetkým dobová tlač, brožúry, publikácie, kalendáre, rôzne pozvánky, poukážky, legitimácie, pasy či preukazy. Politický a spoločenský život dokumentujú volebné kandidátne listiny, vyhlášky, letáky, plagáty a i. Vysokú dokumentačnú hodnotu majú predovšetkým pohľadnice a fotografie zo spoločenských, politických, kultúrnych i športových podujatí a života v predmetnom období. V rámci nich je pozoruhodná kolekcia fotografií z výstavby železničnej trate Prešov – Strážske prebiehajúca od 1939-1943 i fotografie viaduktu pri Hanušovciach nad Topľou po deštrukčnej akcii partizánskej skupiny Čapajev v roku 1944. Z trojrozmerných predmetov sú do zbierky zaradené hlavne predmety tvoriace súčasť meštianskeho vybavenia domácnosti ako nábytok, hodiny, váhy, šijacie stroje, kuchynský riad, ale aj viaceré ukážky dobového odevu. Za zmienku stojí župný stôl Dr. Pavla Fábryho s erbmi Šarišskej a Zemplínskej župy. Do zbierky DK (B) patrí aj mobiliár druhej historickej lekárne, ktorý bol do priestorov Klubušického paláca na Hlavnej 22 inštalovaný v roku 1925 a dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. O vedecké a odborné spracovanie a zhodnotenie tejto zbierky sa zaslúžili najmä Štefan Pažur a Mária Chmelárová, zaoberajúci sa protifašistickým odbojom na východnom Slovensku i ďalší správcovia Boris Beňovský a Blahoslav Lazorík. Lekárenský nábytok v zbierkach múzea bol v roku 2000 spracovaný Máriou Kyseľovou v katalógu s názvom Lekárenské zbierky vo fondoch Krajského múzea v Prešove. V súčasnosti tvorí zbierku DK (B) 2201 zbierkových predmetov a spravuje ich Jozef Kušnír.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

 
Zbierka - Feudalizmus PDF Tlačiť E-mail

Zbierka Feudalizmu obsahuje zbierkové predmety pochádzajúce v prevažnej miere z obdobia pred rokom 1848, výnimočne aj mladšie predmety. Zbierka v súčasnosti obsahuje 917 evidovaných zbierkových predmetov, ktorý sa oproti minulosti „zmenšil“ z dôvodu vzniku samostatných špecializovaných zbierok (napr. Militáriá, Sfragistika) a odbornému prehodnoteniu zbierky v rokoch 1995 – 1996. Prislúchajúce zbierkové predmety boli odborne spracované a zhodnotené predovšetkým Jozefom Sninčákom, Jozefom Hőgerom, Boženou Tomášovou a Máriou Kyseľovou. Značnú časť zbierky tvoria predmety viažuce sa k cechom a ich činnosti, najmä cechové artikuly, fľaše, truhlice, zvolávacie tabuľky, vývesné štíty a cechové výrobky nielen prešovskej a sabinovskej proveniencie, ale aj predmety pochádzajúce z oblastí mimo nášho regiónu. Zastúpené sú aj výrobky umeleckého remesla, najmä gombíky, brošne, šperky a ďalšie doplnky šľachtického odevu. Zaujímavú a cennú zložku zbierky predstavujú súpravy a solitéry výrobkov zo skla, porcelánu, kameniny i fajansy v podobe pohárov, džbánov, fliaš, váz, nádob a pod. Z kovových (striebro, železo, meď, bronz, cín) predmetov sú to najmä kľúče, zámky, formy na pečenie rôznych tvarov a veľkostí, kuchynské nádoby, cedidlá, rôzne typy hrncov, ozdobené, tepané a ryté taniere, ohrievadlá, podnosy, misy, vázy, svietniky a i. Početne sú zastúpené aj historické hodiny pochádzajúce z 18. a 19. storočia, niektoré od prešovských výrobcov. Za pozornosť stoja predmety liturgického charakteru, najmä kalichy z 15. – 19. storočia, patény, kadidelnice, monštrancie, kňazské ornáty, nádobky na svätenú vodu i židovské obradné predmety. Historický slohový nábytok je v zbierke reprezentovaný súpravami i solitérmi sedacieho, stolového, skriňového a odkladacieho nábytku, zrkadiel, lustrov a interiérových doplnkov pochádzajúcich zo 17. – 19. storočia. V neposlednom rade je potrebné spomenúť neveľkú kolekciu historických fajok z dreva, hliny, porcelánu i morskej peny a viaceré historické tlače, rukopisy či cechové knihy zo 17. – 19. storočia. Viaceré z predmetov sú momentálne inštalované v historickej expozícií múzea.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnír

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.