Z dejín hasičstva na Slovensku Tlačiť

Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

Expozícia Z dejín hasičstva na Slovensku dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej ochrany  nielen písomne a fotograficky,  ale predovšetkým jedinečnými trojrozmernými exponátmi.

Okrem ťažkej požiarnej techniky obsahuje ďalšie rôznorodé   materiály, ktoré tvorili súčasť hasičskej výzbroje, ako sú kožené či plátenné vedrá, plátenné objímky, vodné pušky, barlové a vedrové striekačky, trhacie háky, prúdnice a hadice, sacie koše, rozdeľovače, hasiace prístroje, dýchacie a kyslíkové prístroje, dymové a plynové masky, signalizačné a spojovacie zariadenia /poplašné zvony, poľnice, trúbky, píšťalky, fakle, lampáše, telefónne centrály/ a i.. Výraznými hasičskými symbolmi sú zástavy a dobová hasičská výstroj – prilby, uniformy, opasky, sekerky, samaritánske či zdravotnícke pomôcky, ale i  drobné predmety, akými sú vyznamenania, medaily, plakety, odznaky, vlajky a pod.

Expozícia je členená do týchto tematických celkov:

  1. Požiarna ochrana v období stredoveku /spôsob hasenia, vývoj hasičskej techniky, požiarne nariadenia../
  2. Zakladanie dobrovoľných hasičských zborov /druhá pol. 19. storočia – rok 1918/.
  3. Hasičská výstroj a výzbroj do roku 1918.
  4. Organizácia a vývoj hasičstva za I. ČSR a Slovenskej republiky do roku 1945 /vznik Zemskej  hasičskej jednoty na Slovensku a okresných hasičských jednôt, Hasičský dom v Martine, samaritánska činnosť, asekuračná činnosť, cvičenia, kurzy, posvätenia striekačiek, zástav, kultúrno-osvetová činnosť, motorizácia požiarnej techniky, významné dobové požiare a i./.
  5. Hasičstvo po roku 1948.

Snahy o zriadenie hasičského múzea na území Slovenska existovali už v roku 1927 v súvislosti s výstavbou Hasičského domu v Martine. Bezprostredným podnetom k zriadeniu celoslovenskej expozície venovanej dejinám hasičstva sa stala výstava inštalovaná v roku 1967 v priestoroch prešovského múzea.

Bola venovaná 120. výročiu vydania zakladajúcej listiny Ohňohasiaceho a záchranného útvaru na dobrovoľnom základe v Prešove. Jej iniciátorom bol Pavol Košík, dlhoročný veliteľ dobrovoľných hasičov v Prešove a zanietený zberateľ pamiatok z histórie požiarnej ochrany. Exponáty zo svojich súkromných zbierok venoval prešovskému múzeu a tie vytvorili základ stálej expozície sprístupnenej v múzeu v októbri 1978. Zlý technický stav strechy výstavnej haly, v ktorej bola umiestnená ťažká hasičská technika, si vyžiadal jej viacročné uzavretie. Jej opätovné otvorenie pre širokú verejnosť sa uskutočnilo 14. novembra 2013. Na ploche 300 m2 je umiestnených takmer 40 exponátov z 19. a 20. storočia – prevažne dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na ručný pohon maďarskej a rakúskej výroby, agregáty, motorové striekačky a automobilové požiarnické vozy československej výroby. Ich výrobcovia sú tu prezentovaní cez reklamy v dobovej tlači a cez firemné katalógy. Okrem ťažkej požiarnej techniky sú vo výstavnej hale inštalované ďalšie rôznorodé trojrozmerné materiály, ktoré tvorili súčasť hasičskej výzbroje, ako sú kožené vedrá, trhacie háky, prúdnice, fakle, svietidlá, ale aj významné hasičské symboly, akými sú zástavy. Zemskú hasičskú jednotu na Slovensku v medzivojnovom období reprezentujú tablá jej hlavných činovníkov i frekventantov dôstojníckych naukobehov, ktoré sa uskutočňovali v Hasičskom dome v Martine. Dlhodobo očakávané otvorenie stálej expozície bolo umožnené aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

hasicstvo_05hasicstvo_06hasicstvo_07hasicstvo_08hasicstvo_09hasicstvo_10hasicstvo_11hasicstvo_12

hasicska_exp_01hasicska_exp_02hasicska_exp_03hasicska_exp_04hasicska_exp_05hasicska_exp_06hasicska_exp_07hasicska_exp_08hasicska_exp_09hasicska_exp_10hasicska_exp_11hasicska_exp_12hasicska_exp_13