Sto rokov korunovej meny na Slovensku Tlačiť

Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

Okrem rôznych nominálov mincí Františka Jozefa I. si môžeme všimnúť aj ich umeleckú a dokumentačnú hodnotu – vývoj portrétu v numizmatike.Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR si naša republika ako jediná vybrala názov meny KORUNA. V prvých rokoch boli platným obeživom pôvodné bankovky a mince, okolkované platidlá a prvé československé papierové platidlá a mince. Národná banka československá začala od r. 1926 emisiu vlastných bankoviek.

 

V období Slovenského štátu už r. 1939 bola zavedená vlastná mena slovenská koruna Ks. Vydaná bola zaujímavá bankovka 2000 Ks, jediný náš nominál 2000, ktorá platila 66 dní. Dekrétom prezidenta republiky z 1.11. 1945 bola zavedená nová mena – československá koruna – Kčs. No už onedlho počas menovej reformy r. 1953 boli za 3 dni vymenené všetky peniaze v určených pomeroch. Od r. 1990 sa začala raziť minca v hodnote 10 Kčs, ktorá nahradila najviac používanú a poškodzovanú bankovku.Na záver sú vystavené jubilejné strieborné mince, na ktorých sa odrážajú vývojové smery v medailérstve, preto sú zaujímavým artiklom pre zberateľov.

dscn9810korunmena 1korunmena 2korunmena 3korunmena 4korunmena 5korunmena 6korunmena 7korunmena 8korunmena 9