Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia Tlačiť

Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

V expozícii to dokumentujú kópie erbových listín z roku 1453, 1548, 1558, kniha mestských práv, pečate, pečatidlá, veduty, architektonické články a d'alšie zaujímavé exponáty, týkajúce sa hlavne výstavby hradieb. Zbrane, železné pokladnice, fotografie i maketa mesta nám plasticky približujú vznik a formovanie stredovekého Prešova, vývoj jeho správy, architektonický vývoj, ale aj ostatné významné udalosti, ktoré písali históriu mesta.

Spoločenský a kultúrny život Prešova je predstavený ukážkami odevných súčiastok z 2. polovice 19. storočia, nábytkom, divadelnými plagátmi, dobovými pozvánkami, ale aj unikátnymi fotografiami Karola Divalda z požiaru v roku 1887, pôvodnou mapou dokumentujúcou tento požiar, ktorý bol nielen katastrofou pre mesto, ale aj dôležitým medzníkom, po ktorom historická čast' Prešova dostala svoju dnešnú podobu. Hospodárske aktivity v 19. storočí predstavujú výrobky prešovskej kachliarne - 2 rekoštruované kachl'ové pece začlenené do expozície, biely hlinený riad, bankové a sporitel'né knižky, fotografie a pod.

Záver expozície dejín mesta je venovaný osobnosti Mikuláša Moyzesa ktorý pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský žvot. Bol správcom štátneho učitel'ského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnost'ou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku. Patril k zakladatel'skej generácii slovenských hudobných skladatel'ov

010213141516