Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
OTEC OSLOBODITEĽ - SYN OKUPANT PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 25 August 2008 16:11

VÝSTAVA REALIZOVANÁ PRI PRÍLEŽITOSTI 40. VÝROČIA UDALOSTÍ NA VÝCHODE SLOVENSKA ROKU 1968.

Verejnosti prístupná od 21.8.2008

Na IV. Zjazde Zväzu česko-slovenských spisovateľov 27.-29.júna 1967 spisovatelia vystúpili ako tlmočníci nespokojnosti celej spoločnosti. Volali po návrate ku kultúrno-civilizačnej európskej sfére, žiadali zrušenie cenzúry, otvorenosť v celej spoločnosti a odstránenie pretrvávajúceho dogmatizmu. Na Slovensku sa k všeobecnej nespokojnosti pripojila aj nespokojnosť s postavením Slovenska v republike, so štátnou centralizáciou, likvidáciou všetkých slovenských samosprávnych orgánov. Začiatkom roka 1968 sa krízou v spoločnosti na svojom zasadnutí zaoberal Ústredný výbor KSČ. Proti konzervatívnym straníckym byrokratom sa presadili reformní komunisti. Antonín Novotný bol odvolaný z funkcie vedúceho tajomníka ÚV KSČ a na jeho miesto bol zvolený Alexander Dubček. Začal sa proces, ktorý vstúpil do dejín ako „pražská jar“. Charakteristickým heslom „pražskej jari“ sa stala požiadavka „socializmu s ľudskou tvárou“. Uvoľnil sa prísny dozor nad tlačou, v krajine sa pociťovala dovtedy nebývalá možnosť slobodného prejavenia názoru, občanom sa umožnilo vo väčšej miere cestovať do zahraničia. Akčný program, ktorý prijal ÚV KSČ začiatkom apríla, hoci plný kompromisov, obsahoval viaceré prevratné opatrenia: požiadavku zásadnej demokratizácie vnútorného života KSČ, zabezpečenie základných občianskych práv, vytvorenia priestoru na súkromné podnikanie vo sfére služieb i požiadavka federalizácie štátu. Väčšina obyvateľov Česko-slovenska pozitívne prijímala obrodný proces v strane a spoločnosti, ktorý začal v januári 1968. Vyjadrovala podporu reformným predstaviteľom strany a vlády na čele s Alexandrom Dubčekom. Odsudzovala okupáciu krajiny cudzími vojskami. Na druhej strane Česko-slovenský reformný pohyb znamenal pre predstaviteľov komunistických strán ohrozenie sovietskeho modelu socializmu, hodnotili ho ako kontrarevolučný pokus o destabilizáciu spoločenstva socialistických krajín a preto sa rozhodli ho násilím zastaviť.V noci 20 augusta 1968 o 23. hod. vstúpili vojska piatich štátov Varšavskej zmluvy do Československa. Na vojenskej akcii sa zúčastnilo 27 divízii, pol milióna vojakov, 800 lietadiel, viac ako 6300 tankov a 2000 diel. Príchod intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 znamenal násilné ukončenie obrodného procesu v spoločnosti. Nastúpila politika normalizácie, ktorej podstatou bola ústretovosť voči požiadavkám Sovietske zväzu a odstránenie všetkých demokratizačných pozostatkov z jari 1968. Jednota a súdržnosť obyvateľov Československa sa preniesla do ulíc miest a obcí. Na dezorientáciu pohybu ozbrojených síl boli odmontované tabule s názvami obcí a ulíc, presmerované, premaľovávané alebo rozbíjané smerovky na križovatkách. Výklady a steny budov boli polepené plagátmi, kresbami a bleskovkami so strohými výzvami, prehláseniami, upozorneniami, výstižnými a vtipnými nápismi od intelektuálnych citátov po ľudové veršíky. Medzi obyvateľstvom kolovalo množstvo cyklostylovaných kritických textov a pamfletov na nápevy národných piesni odsudzujúce vstup cudzích vojsk na naše územie.