Expozície

 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia

  Prvá zachovaná písomna správa o meste z roku 1247 sa týka sporov nemeckých osadníkov Prešova s bardejovskými cistercitami ohl'adom hraníc chotára. V roku 1299 získava Prešov, Veľký Šariš a Sabinov mestské privilégiá od Ondreja III. V tomto období je už mesto súdne i správne nezávislé od šarišských županov. Orgány mestskej správy sa rozširujú a ustal'ujú, mesto získava od Ladislava V. v roku 1453 erb, používa svoju pečať, pokračuje vo výstavbe opevnenia - stáva sa významným stredovekým mestom so všetkými atribútmi prosperujúceho slobodného král'ovského mesta.

   Read More
 • Historické hodiny

  Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

   Read More
 • Historické zbrane

  Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

   Read More
 • Historický nábytok a interiérové doplnky

  V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákociovcov, je pôvodná renesančná architektúra /stĺpy, klenby, krb/ zo 17. storočia. Nábytok z polovice 18. storočia je zastúpený dvoma komodovými sekretármi tabernákulového typu. Z konca 18. storočia je intarzovaný stolík a tiež súprava sedacieho nábytku so stolíkom. Nábytok z 19. storočia je zastúpený empírovou súpravou dvoch kresiel a stolíka s ebenovou dyhou a intarziou, drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou, kreslo s vyšívaným čalúnením a kreslom zdobeným portrétmi významných osobností uhorských dejín vyrobené pri príležitosti osláv milénia.

   Read More
 • Mikuláš Moyzes

  Záver expozície  dejín mesta Prešova je venovaná významnej osobnosti, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organistovi Mikulášovi Moyzesovi, ktorý najplodnejšie obdobie svojho života prežil v Prešove /1908 – 1944/. Pri vzniku ČSR ako predseda Slovenskej národnej rady v Prešove organizuje slovenské školstvo, kultúru, hudobný a spoločenský život. Bol správcom štátneho učiteľského ústavu, profesorom hudby a vedúcou osobnosťou kultúrnych spolkov v Prešove i na Slovensku.

   Read More
 • Neživá príroda

  Expozícia Neživá príroda bola návštevníkovi sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

   Read More
 • Salašníctvo na Šariši

  salasSalašníctvo, na Šariši „bačovstvo“, je karpatský spôsob chovu oviec, ktorý prenikol koncom 14. storočia do Šariša ako valašská kolonizácia. Pôvodnými nositeľmi a šíriteľmi tejto pastierskej kultúry boli Valasi a Karakačania, na Šariši Rusíni..

   Read More
 • Soľnobanské čipky

  Národopisná expozícia s názvom Soľnobanské čipky sprístupňuje návštevníkom segment materiálnej kultúry, korene ktorého  siahajú do konca 16. storočia s kontinuálnou tradíciou dodnes.

  Čipka ako ochranno-dekoračný prvok  odevu sa v okolí Soľnej Bane začína šíriť medzi ľudom na prelome 16. a 17. storočia vďaka rodu Šóšovcov (Soós). Tradícia hovorí o čipkárkach z Talianska, ktorých úlohou bola príprava vena pre nevesty zo spomínaného rodu. Remeslu, či skôr umeleckému remeslu, sa však priučili aj ženy baníkov i remeselníkov a paličkovaná čipka, ako vedľajšia forma zárobku, začala naplno prekvitať.

   Read More
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku

  Expozícia začína všeobecným úvodom o platidlách, kde na prvých paneloch vystavujeme najstaršie nálezy mincí z Prešova a okolia a mince viažúce sa k regiónu. Najstaršou je keltská tetradrachma z 2. pol. 2. stor. pr. Kr. Vzácne sú rímske cisárske strieborné denáre z prelomu letopočtov z hromadného nálezu na Mičurinovej ulici v Prešove. Zlaté dukáty dopĺňajú vzácne núdzové platidlá z obdobia protihabsburských stavovských povstaní – polturáky razené v Prešove – Eper bloky a papierové platidlá z revolučných rokov 1848-1849 tlačené aj v Sabinove. Základ expozície tvoria tématické celky venované korunovej mene od jej vzniku r. 1892.

   Read More
 • Z dejín hasičstva na Slovensku

  Po piatich rokoch absentovania jedinej celoslovenskej stálej expozície venovanej histórii hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku bola 4. mája tohto roku v Krajskom múzeu v Prešove opäť  sprístupnená   výstava s týmto zameraním. Nadväzuje tak na expozíciu Človek a oheň – minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany  na Slovensku, ktorá bola pre verejnosť otvorená v prešovskom Múzeu 12.októbra 1978. Vznikla ako výsledok celoživotného zberateľského úsilia popredného činovníka v požiarnickom hnutí Prešovčana Pavla Košíka /1902 – 1981/, ktorý svoju početnú súkromnú zbierku venoval vtedajšiemu Múzeu SRR v Prešove. Stala sa základom nového zbierkového fondu a následne aj stálej expozície.

   Read More
 • Z pokolenia na pokolenie

  Z pokolenia na pokolenie- história materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny.

  Historické územie Šariša je neprerušovane osídľované od Slovanského obdobia. V 13.st je toto územie osídľované nemeckými kolonistami a v 14. st. severozápadnú karpatskú oblasť ovplyvnila kolonizácia podľa valaského práva, ktorá v regióne Šariša doznieva ešte v 18. st. Ľudová kultúra tohto regiónu si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec.

   Read More
 • Dejiny Prešova od 9. do 19.storočia
 • Historické hodiny
 • Historické zbrane
 • Historický nábytok a interiérové doplnky
 • Mikuláš Moyzes
 • Neživá príroda
 • Salašníctvo na Šariši
 • Soľnobanské čipky
 • Sto rokov korunovej meny na Slovensku
 • Z dejín hasičstva na Slovensku
 • Z pokolenia na pokolenie
FOTOGRAFIA TATRANSKÉHO REGIÓNU PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 14 Január 2009 14:47

 

OD 15.1.2009 Krajské múzeum v Prešove a Múzeum v Kežmarku sprístupnilo výstavu fotografií Tatier a tatranského regiónu.

Vysoké Tatry od pradávna lákali ľudí do svojich krásnych ,ale aj nebezpečných zákutí:na strmé štíty, k morským plesám.Z histórie je známe ,že medzi prvých objaviteľov Tatier patrili bylinkári, zlatokopovia, pašeráci,ale boli to aj študenti a profesori kežmarského lýcea.Tatranská scenéria nabádala a aj v súčastnosti nabáda mnohých umelcov,ale aj amatérov ku zachyteniu týchto neopakovateľných zážitkov do rôznych podôb a foriem ,či už ide o obrazy,básne alebo fotografie.

Charakteristika projektu „Fotografia tatranského regiónu“ v rámci iniciatívy spoločenstva INTERREG III A Poľsko-Slovenská republika Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja schválilo Múzeu v Kežmarku v roku 2006 finančný príspevok v zmysle programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A Poľsko – Slovenská republika s názvom Fotografia tatranského regiónu. Stratégiou projektu bola sumarizácia, odborné spracovanie a prezentovanie fotografických materiálov ku téme tatranskej fotografie z obdobia rokov 1850 – 1945 prostredníctvom výstavy, sympózia a zborníka. Ide o fond, ktorý doposiaľ nebol prezentovaný a prístupný nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. S cieľom získania čo najväčšieho počtu záberov z tatranskej prírody sme oslovili múzeá na Spiši a požiadali ich o pomoc a spoluprácu. Na našu výzvu reflektovali tieto múzeá: SNM- Spišské múzeum v Levoči, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Podtatranské múzeum v Poprade, Štátny oblastný archív (MV SR – Štátny archív v Levoči ) a ŠL TANAPu - Výskumná stanica - Múzeum TANAPu, ktoré majú vo svojom fonde vzácny fotografický materiál. Výstava pozostáva zo 120 panelov s reprodukciami fotografií z obdobia sledovaných rokov. V rokoch 2006 – 2007 si ju mohli pozrieť návštevníci z Poľska v týchto mestách: Zawiercie, Krakow, Zakopane, Niedzica, Nowy Targ, Bialsko-Biala, Nowy Sacz, Czestochowa, Sosnowiec, Krepna, Waršava. Na Slovensku – v meste Stará Ľubovňa, v múzeách v Poprade a v Spišskej Novej Vsi. Vo všetkých týchto miestach sa výstava stretla s veľmi priaznivým ohlasom. Z autorov fotografií je treba spomenúť známeho fotografa Karola Divalda, ďalej sú to Gusztáv Matz, Adolf Stengel, Steckel, Géza Spády, Kornel Neuhold, Erdélyi, Pietschmann. J.Zeman, Alfréd Grosz. V decembri 2007 si časť výstavy pozreli aj prezidenti Slovenska a Poľska v priestoroch Euroregónu v Kežmarku. Prvý krát si kompletnú výstavu pozreli návštevníci na Slovensku vo výstavných priestoroch Múzea v Kežmarku na Ul.MUDr. Alexandra č. 11 v čase od 26.03.2008 do 25.04.2008. Na výstavu nadväzuje aj zborník z prednášok, ktoré odzneli v Kežmarku v roku 2006. Zborník s rovnomenným názvom je k dispozícii v Múzeu v Kežmarku. Tematicky sme výstavu rozčlenili na niekoľko častí: celkové zábery na tatranské štíty a plesá, turistické chaty a ubytovne, mestá a obce pod Vysokými Tatrami, národopis a tatranské športy – predovšetkým zimné. Projekt splnil všetky sledované ukazovatele. Aj vďaka takýmto aktivitám môžeme priblížiť neopakovateľnú krásu našich veľhôr, ktoré v porovnaní s minulosťou sa v mnohých prípadoch po snehovej kalamite v roku 2005 aj v súčasnej podobe približujú historickým záberom.

 

 

 

 

 

Posledná úprava Nedeľa, 09 Máj 2010 15:07
 
Zriaďovateľská listina Krajského múzea - dodatok
Piatok, 10 Február 2017
Zriaďovateľská listina v prílohe.